Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Besloten Vennootschap Air-Control B.V.,tevens handelend onder MicroNevel, statutair gevestigd te (1817 DA) Alkmaar, aan de Havinghastraat 15, ingeschreven bij de KvK voor Hollands Noorderkwartier onder nummer 37157917, aldaar gedeponeerd.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen, leveringen en installatie (begeleidings-) werkzaamheden van MicroNevel (hierna te noemen “MicroNevel”) alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door MicroNevel van welke aard dan ook.
2. Een eventuele (eerdere) verwijzing door de wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door MicroNevel uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.
3. MicroNevel behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene verkoop- en leverings- voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat MicroNevel haar cliënten van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstanden dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN

1. Alle offertes en prijsnoteringen van MicroNevel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afbeeldingen, tekeningen en specificaties van de door MicroNevel in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn voor MicroNevel niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen MicroNevel te bieden heeft.
3. Overeenkomsten met MicroNevel komen tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod MicroNevel heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt dat de koper zich verenigt met de toepasselijk-verklaring van deze voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van zijn eigen inkoopvoorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand indien MicroNevel de koper uitdrukkelijk schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.
5. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
6. Wijzigingen in de prijzen alsmede koerswijzigingen, correcties met betrekking tot levertijden en drukfouten worden door MicroNevel uitdrukkelijk voorbehouden.
7. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
8. Voor leveranties c.q. werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
9. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig waarop artikel 3 van deze voorwaarden van toepassing is.

ARTIKEL 3 – KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

1. MicroNevel verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) schriftelijke bevestiging omschreven.
De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen overeengekomen.
Bijzondere kwaliteitseisen en- normen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

2. MicroNevel verbindt zich jegens de koper, hem zaken te leveren die:
a. van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b. functioneren conform de daarvoor geldende specificaties;
c. gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door MicroNevel en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen;
d. de prestaties met betrekking tot de afwerking leveren zoals in de schriftelijke bevestiging van koper omschreven.
3. MicroNevel staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken, zelfs niet indien dit doel aan MicroNevel is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 4 – VERPAKKING EN VERZENDING

1. MicroNevel verbindt zich jegens de koper om de zaken, indien deze niet door onze eigen medewerkers of door onze dealers zelf worden vervoerd, behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
2. De koper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. Het risico van verzending is te allen tijde voor koper. De zaken zullen door MicroNevel bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
De koper is, zodra het vervoermiddel bij het door hem opgegeven losadres is aangekomen tot snelst mogelijke lossing gehouden.
3. Bij
levering binnen Nederland tot 250,00 netto excl. BTW ( tot 10 Kg), wordt € 25,00 verzendkosten in rekening gebracht.
Bij levering binnen Nederland vanaf 250,00 netto excl. BTW (tot 10 Kg), wordt € 10,00 verzendkosten in rekening gebracht.
Bij levering binnen Nederland vanaf € 250,00 netto excl. BTW (vanaf 10 Kg), worden de reële verzendkosten in rekening gebracht.
Leveringen buiten Nederland zijn ten alle tijden onderhevig aan verzendkosten.
De kosten van speciale verzending (expresse koerier e.d.) en/of speciale verpakking op verzoek van koper ofwel met een gewicht boven de 10 kg komen voor diens rekening. Dien(t)en nalevering(en) te geschieden dan worden de
reële verzendkosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van de zaken op de koper overgaan bij aflevering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt MicroNevel zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper eerst over zodra de koper aan al zijn verplichtingen, waaronder begrepen kosten uit vertragingsrente en bijkomende kosten jegens MicroNevel heeft voldaan. MicroNevel is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen zodra deze goede grond heeft aan te nemen dat koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten, onverminderd MicroNevel’s verdere rechten jegens koper.
3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan is het koper niet toegestaan over deze zaken te beschikken, aan een derde enig recht daarop te verlenen of de zaken over te dragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MicroNevel of indien de doorverkoop of doorlevering plaats vindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper.
4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan is koper gehouden de door MicroNevel geleverde zaken duidelijk van andere gescheiden en geïdentificeerd als zijnde MicroNevel’s eigendom te houden, tenzij MicroNevel uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent aan koper om de zaken te verkopen dan wel de zaken te verwerken.
5. Indien MicroNevel goede reden heeft te twijfelen aan de betalingscapaciteit van koper, zal zij bevoegd zijn de levering van zaken op ingevolge artikel 4.2 uit te stellen tot aan het moment dat door koper zekerheid voor de betaling wordt verschaft. koper is aansprakelijk voor de door MicroNevel als gevolg van de vertraagde aflevering te lijden schade.
6. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname van koper gereed staan en zulks is medegedeeld aan koper, is koper tot die afname terstond verplicht.
Het risico voor de zaken gaat op het moment van de mededeling over op koper. Indien MicroNevel op verzoek van koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt zullen de zaken eigendom van MicroNevel blijven tot aan het moment dat deze bij koper zijn afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

ARTIKEL 6 – TIJDSTIP VAN LEVERING

1. MicroNevel zal de zaken leveren op het tijdstip dat, respectievelijk binnen de leveringstermijn die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op het moment waarop MicroNevel de order heeft bevestigd.

ARTIKEL 7 – ANNULERING/UITSTEL LEVERING

1. Indien een door MicroNevel met de koper gesloten overeenkomst wordt ontbonden op verzoek van de koper of als gevolg van een aan de koper toe te rekenen oorzaak, is MicroNevel gerechtigd van de koper een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 20% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke MicroNevel door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van MicroNevel is sprake in geval van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van MicroNevel als bij derden van wie MicroNevel de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en de risicosfeer van MicroNevel ontstaan.
3. Van overmacht is tevens sprake in geval van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie MicroNevel voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens MicroNevel om welke reden dan ook, behoudens verzuim van MicroNevel jegens die derden, waardoor MicroNevel de order niet tijdig of niet zonder naar objectieve normen gemeten bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
4. Indien door overmacht de levering van de zaken met meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel MicroNevel als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is -in welk geval MicroNevel slechts recht heeft op vergoeding van de door haar gemaakte kosten -tenzij het
overeenkomsten betreft of onderdelen van zodanige overeenkomsten ten aanzien waarvan door MicroNevel bij het sluiten van de overeenkomst is aangegeven dat het een niet annuleerbare order betreft.
5. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk ten uitvoer is gekomen, heeft koper, indien als gevolg van die overmacht de resterende zaken met meer dan twee maanden vertraging geleverd worden de bevoegdheid de reeds geleverde zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, dan wel de overeenkomst voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd is aan MicroNevel terug te zenden voor eigen rekening en risico. Dit zal koper echter alleen toegestaan zijn indien hij kan aantonen dat de reeds geleverde zaken door hen niet meer doeltreffend kunnen worden gebruikt ten gevolge van het niet of niet tijdig afleveren van de resterende zaken.

ARTIKEL 9 – GARANTIE EN RECLAMES

1. De door MicroNevel geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen, dan de garantie die MicroNevel zelf heeft verkregen van degenen, van wie zij de desbetreffende goederen heeft betrokken. MicroNevel zal de koper omtrent (de omvang van) de hem verleende garanties onmiddellijk op de hoogte moeten stellen, zodra koper hem daarom verzoekt, zulks tenzij de koper van (de omvang van) die garanties in redelijkheid op een andere wijze heeft kunnen kennis nemen.
2. Koper kan zich slechts op garantie beroepen voor zover hij de aanwijzingen van MicroNevel heeft opgevolgd, hij niet in verzuim is, de zaken niet aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en niet onzorgvuldig en/of ondeskundig zijn behandeld dan wel ondeskundig zijn gemonteerd, er geen sprake is van


vandalisme en MicroNevel in de gelegenheid is gesteld binnen tien dagen na melding van het gebrek de zaken te onderzoeken.
3. De aansprakelijkheid van MicroNevel is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of een onderdeel van die zaak, een en ander ter beoordeling van MicroNevel. Behoudens het bepaalde in dit artikel zijn MicroNevel, haar medewerkers, noch door haar ingeschakelde derden, voor hun werkzaamheden of adviezen uit
welke hoofde dan ook aansprakelijk voor enige schade aan de zaken van de koper of enige gevolgschade ten gevolge van aan koper afgeleverde zaken.
4. De koper dient de zaken bij aflevering, of snelstens na aflevering, op eventuele gebreken te (doen) controleren. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht dagen na ontvangst der zaken bij aangetekend schrijven ter kennis van MicroNevel zijn gebracht.
5. Reclames met betrekking tot niet zichtbare gebreken worden slecht in behandeling genomen indien zij binnen acht dagen na constatering bij aangetekend schrijven ter kennis van MicroNevel zijn gebracht.
6. Bij tijdig ingediende reclames zal MicroNevel in de gelegenheid gesteld worden de klacht te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.
7. Indien de reclame door MicroNevel als zijnde terecht wordt bevonden zal zij in staat gesteld worden de nodige voorzieningen te treffen dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
8. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien mocht blijken dat koper of derden iets aan de zaken hebben gewijzigd.
9. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen wordt koper geacht de geleverde zaken en de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
10. Indien de overeenkomst zaken betreft die MicroNevel van derden betrekt of heeft betrokken is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van MicroNevel beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van MicroNevel verantwoordelijk en/of aansprakelijk is jegens MicroNevel. Deze bepaling vindt slechts dan toepassing indien deze voor koper gunstiger is dan toepassing van het onder artikel 9 lid 1 t/m 4 bepaalde.

ARTIKEL 10 – PRIJS EN BETALING

1. De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en de kosten van de verpakking, met dien verstande dat MicroNevel gerechtigd is de kosten voor speciale verpakking in rekening te brengen aan koper.
2. Alle leveringen geschieden onder rembours of per vooruitbetaling tenzij MicroNevel uitdrukkelijk schriftelijk met koper anders is overeengekomen.
3. Indien levering op rekening is overeengekomen dient betaling te geschieden conform de bepaling op de offerte, of indien niet op de offerte vermeld of indien er geen offerte is uit gebracht, uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien er geen specifieke betalingscondities op de offerte zijn aangegeven,is koper gerechtigd om bij betaling binnen acht dagen 2 procent van het netto factuurbedrag in mindering te brengen.
4. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
5. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, indien hij niet binnen de termijn van dertig dagen na facturering of zoveel langer als uitdrukkelijk is overeengekomen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of faillissement is aangevraagd of uitgesproken. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, noch gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van vijf dagen, zal MicroNevel gerechtigd zijn de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door MicroNevel geleden schade als gevolg van winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling.
6. Indien MicroNevel in geval van toerekenbare tekortkoming van de kant van koper tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper.
Deze kosten bedragen 15 % van de openstaande vordering met een minimum van EUR 70,–, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging vatbaar is. Daarnaast is koper, indien de betaling van een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente over de tijd dat koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand zal hebben te gelden.
7. MicroNevel zal gerechtigd zijn alle betalingen in een door haar te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan MicroNevel verschuldigd is, ongeacht afwijkende voorschriften of bepalingen.
8. Indien MicroNevel door koper om opslag verzocht wordt, blijft laatstgenoemde verplicht tot betaling van de koopprijs op het in lid 2 van dit artikel vermelde tijdstip. Op het moment dat de zaken gereed staan voor verzending en zulks door MicroNevel aan koper is medegedeeld, is MicroNevel gerechtigd koper te factureren zonder dat betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

ARTIKEL 11 – RETOUREN

1. Retourzendingen dienen te allen tijde vooraf te worden gemeld aan MicroNevel en kunnen slechts dan retour gezonden worden indien koper van MicroNevel schriftelijk toestemming heeft ontvangen.
2. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en/of retourzendingen kunnen door MicroNevel worden geweigerd.
3. Leveringen van artikelen welke geen deel uitmaken van het standaard leveringsprogramma van MicroNevel zullen door deze onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen. Voor deze artikelen geldt een afnameverplichting.

ARTIKEL 12 – ONTBINDING

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de overeenkomst geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, door hem surseance van betaling wordt aangevraagd of hij door beslaglegging, onder curatelestelling, of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door MicroNevel geleden schade als gevolg van winstderving en transportkosten.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT/FORUMKEUZE

1. Op alle door MicroNevel te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering van de werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen ter keuze van MicroNevel worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van MicroNevel tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat MicroNevel met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Alkmaar, 2021-01-05